بیمه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

10,697,248 

بر اساس این بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار ( مدیر و هیئت مدیره ساختمان ) در قبال ساکنین و اشخاص ثالث است . بدین معنی که چنانچه در نتیجه خطا ، تقصیر ، غفلت ، مسامحه یا قصور بیمه گذار خسارت بدنی و یا مالی به اشخاص مورد اشاره وارد آید که منشاء خسارت واقعه ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ، در مشاعات ساختمان در حال بهره برداری باشد و بیمه گذار بر اساس رأی مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار مطابق با شرایط و مفاد بیمه نامه ، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

توضیحات

تست

توضیحات تکمیلی

مدت بیمه نامه

یک ساله