بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان صافکاری۴نفر

9,576,000 

براساس این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی است که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان یاکارگران تحت امر وارد می آید و در آن حادثه ،کارفرما مسئول جبران آن شناخته می شود. بنابراین چنانچه در جریان انجام کار و در محل کار در اثر حادثه ،خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

  • پوشش جبران هزینه های پزشکی با اعمال تعرفه بخش خصوصی 10 ﷼
  • پوشش جبران هزینه های پزشکی با اعمال تعرفه بخش خصوصی 10 ﷼
  • پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه 10 ﷼
  • پوشش حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی در کارگاه 10 ﷼
  • مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور در قبال کارکنان 5 ﷼
  • اهمال غیر عمدی کارکنان 10 ﷼
  • مسئولیت مهندس ناظر در قبال اشخاص ثالث 10 ﷼
  • ماموریت خارج از کارگاه کارکنان 5 ﷼
  • پوشش ایاب ذهاب کارکنان با وسایل معین 5 ﷼
  • مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی در قبال کارکنان 10 ﷼
  • صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث 10 ﷼
  • افزایش 20% تعداد کارکنان 10 ﷼
  • مسئولیت بیمه گذار در قبال شخص مهندسان ناظر 10 ﷼
مقایسه بیمه نامه

توضیحات

اصولا در هر مجموعه ای یک نفر به عنوان کارفرما (صاحب کار، مالک) مسئول بوده و عده ای نیز به عنوان کارکنان برای وی فعالیت می کنند، ممکن است در حین انجام کار صدماتی (جانی، نقص عضو، هزینه پزشکی) به کارکنان وارد شود، باستناد ماده ۳ قانون کار، مسئولیت همه تعهدات (تأمین، نگهداری، محافظت، مراقبت و مدیریت) مجموعه با کارفرما می باشد. این نوع بیمه نامه پوشش فوق را در قالب مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تعهد نموده و هزینه های مختلفی نظیر دیه، غرامت نقص عضو و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان به میزان تقصیر کارفرما توسط شرکت بیمه از محل بیمه نامه فوق پرداخت می گردد.