بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان کارکنان داروخانه ۸نفر

3,500,000 

براساس این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادثی است که به موجب قصور و اهمال آنان به کارکنان یاکارگران تحت امر وارد می آید و در آن حادثه ،کارفرما مسئول جبران آن شناخته می شود. بنابراین چنانچه در جریان انجام کار و در محل کار در اثر حادثه ،خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط توسط بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

نکته: بیمه نامه بی نام صادر می گردد.

توضیحات

اصولا در هر مجموعه ای یک نفر به عنوان کارفرما (صاحب کار، مالک) مسئول بوده و عده ای نیز به عنوان کارکنان برای وی فعالیت می کنند، ممکن است در حین انجام کار صدماتی (جانی، نقص عضو، هزینه پزشکی) به کارکنان وارد شود، باستناد ماده ۳ قانون کار، مسئولیت همه تعهدات (تأمین، نگهداری، محافظت، مراقبت و مدیریت) مجموعه با کارفرما می باشد. این نوع بیمه نامه پوشش فوق را در قالب مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تعهد نموده و هزینه های مختلفی نظیر دیه، غرامت نقص عضو و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان به میزان تقصیر کارفرما توسط شرکت بیمه از محل بیمه نامه فوق پرداخت می گردد.

توضیحات تکمیلی

مدت بیمه نامه

یک ساله

تعهدات اصلی

حداکثر غرامت فوت و نقص عضودر ماههای عادی در هر حادثه 6.000.000.000 ريال
حداکثر غرامت فوت و نقص عضودر ماههای حرام در هر حادثه 8.000.000.000 ريال
حداکثر غرامت هزینه ای پزشکی در هر حادثه 200.000.000ريال

پوششهای اضافی

1- پوشش جبران هزینه های پزشکی کارفرما
2- پوشش مسئوليت بيمه گذار در قبال اشخاص ثالث (تا يک نفر)
3- پوشش بيمه اي افزايش ريالي ديه(تا يکسال)
4- پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه
5- پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامين اجتماعي تا سقف 500,000,000ريال
6- پوشش تعدد ديات و ديات غيرمسري تا سقف6,000,000,000 ريال

فرانشیز

هزینه های پزشکی 10 درصد حداقل 500.000ريال

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…